CEReS, Chiba University

CV in Japanese

Kenta Kurosawa (黒澤 賢太), Ph.D. (工学)

学歴

  • 2023年9月: メリーランド大学 大気海洋科学科 博士課程修了
  • 2018年3月: 神戸大学大学院 工学研究科 市民工学専攻 修士課程修了
  • 2016年3月: 神戸大学 工学部 市民工学科 卒業

職歴

  • 2024年1月– : 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 特任研究員
  • 2023年10月 – 2023年12月: メリーランド大学 大気海洋科学科 ポストドクトラル研究員
  • 2019年9月 – 2023年9月: メリーランド大学 大気海洋科学科 リサーチアシスタント(RA)
  • 2018年4月 – 2019年8月: 理化学研究所 データ同化研究チーム テクニカルスタッフ
  • 2016年10月 – 2018年3月: 理化学研究所 データ同化研究チーム 研究補助パートタイマー